APREZENTASAUN PROSPOSTA PESKIZA TINAN 2021 HUSI KONKORENTES PESKIZADOR SIRA

APREZENTASAUN PROSPOSTA PESKIZA TINAN 2021 HUSI KONKORENTES PESKIZADOR SIRA

Dili, 27 Maiu 2021, Hafoin liu ona husi faze inisial selesaun dokumentus (proposta) ba konkursu peskiza sientifiku tinan 2021, nebe’e submete husi konkorentes peskizadores husi Instituisaun Ensinu Superior ba Instituto Nasional Siénsia no Teknologia (INCT), maka hahu iha loron segunda, 17 to’o 26 Maiu 2021, konkorentes peskizador dosente hahu aprezenta…

SORUMUTU INCT HO DOUTORADUS AVALIADORES BA PROPOSTA PESKIZA

SORUMUTU INCT HO DOUTORADUS AVALIADORES BA PROPOSTA PESKIZA

2021Dili, 11 Maiu 2022, Insituto Nasional Siensia no Teknologia (INCT) realiza enkontru ho Doutorados sira nudar Avaliador ba Konkursu Peskiza Sientífika Tinan 2021 iha sala reniaun INCT nomos Avaliador balun partisipa dereita liu husi Plataforma Virtual – Zoom. Objetivu husi enkontru ne’e atu (1) diskute kona-ba mekanismu aprezentasaun proposta peskiza…

APREZENTASAUN ESBOSU MANUAL OPERASIONAL BA PESKIZA NO KODE KONDUTA PESKIZA

APREZENTASAUN ESBOSU MANUAL OPERASIONAL BA PESKIZA NO KODE KONDUTA PESKIZA

Dili, 28 Setembro 2020, Instituto Nasional Siensia no Teknologia realiza workshop nasional ida iha ambito Aprezentasaun Ezbosu Manual Operasional ba Komite Etika Peskiza no Kode Konduta Peskiza, nebe halao iha sala enkontru Ministerio Ensino Superior, Siensia no Kultura (MESSK).Objetivu hosi workshop ne’e maka; a) Halo konsultasaun ho linha Ministeriais, Universidade,…

INCT: FUTURO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CIÊNCIA NO TECNOLOGIA IHA TIMOR-LESTE

INCT: FUTURO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CIÊNCIA NO TECNOLOGIA IHA TIMOR-LESTE

Iha loron 08 de Outubro 2019 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) halao workshop ida ho tema “Difundir o INCT e Promover a Pesquisa Ciêntifica Como Fator Chave Para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação em Timor-Leste”. Workshop ne hola fatin iha salaun IAN MARTIN, INFORDEPE, Balide, Dili.…