KONSELLU EZEKUTIVU INCT HAMUTUK HO FUNSIONARIU HOTU SIMU ATUÁL MINISTRU EDUKASAUN SUPERIOR, SIÊNSIA NO KULTURA (MESSK)

KONSELLU EZEKUTIVU INCT HAMUTUK HO FUNSIONARIU HOTU SIMU ATUÁL MINISTRU EDUKASAUN SUPERIOR, SIÊNSIA NO KULTURA (MESSK)

Díli, 3 Jullu 2023 – Estrutura Másimu Institutu Nasional Siênsia no Teknolojia (INCT, sigla iha Português), hamutuk ho funsionariu hotu simu atuál Ministru Edukasaun Superior, Siênsia no Kultura (MESSK), Dr. José Honório da Costa Pereira Geronimo, iha instalasaun MESSK. Iha serimonia ne’e Ministru Ensinu Superior, Siênsia no Kultura sesante, Sr.…

ESTRUTURA KONSELLU EZEKUTIVU INCT HATO’O AGRADESIMENTU BA SUA EXCIA. MINISTRU ENSINU SUPERIOR SIENSIA NO KULTURA (MESSK)

ESTRUTURA KONSELLU EZEKUTIVU INCT HATO’O AGRADESIMENTU BA SUA EXCIA. MINISTRU ENSINU SUPERIOR SIENSIA NO KULTURA (MESSK)

Dili, 28 Junu 2023 – Estrutura Masimu Konsellu Ezekutivu Institutu Nasional Siensia no Teknolojia (INCT) hala’o sorumutu ho Sua. Excia. Ministru Ensinu Superior Siensia no kultura (MESSK), Longuinhos dos santos hodi hato’o agradesimentu ba servisu hamutuk durante nia mandatu, iha edifisiu MESSK. Iha fatin ne’ebe hanesan, Estrutura Masimu INCT agradese…

PRESIDENTE NO I VISE PRESIDENTE  KONSELLU EZEKUTIVU INCT PARTISIPA IHA INAGURASAUN EDIFISIU FOUN MESSK

PRESIDENTE NO I VISE PRESIDENTE  KONSELLU EZEKUTIVU INCT PARTISIPA IHA INAGURASAUN EDIFISIU FOUN MESSK

Díli, 30 Maiu 2023 – Prezidente Konsellu Ezekutivu Institutu Nasionál Siênsia no Teknolojia (INCT, sigla iha Português), Dr. José Cornélio Guterres hamutuk ho I Vise-Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT, Dr. Valentim Ximenes partisipa iha Inagurasaun edifisiu foun (MESSK), iha instalasaun Ministeriu Ensinu Superior, Kolmera-Dili. Sua Excia. Ministru Ensinu Superior, Siênsia no…

SEREMÓNIA TOMADA DE POSSE BA PRESIDENTE KONSELLU EZEKUTIVU INCT BA PERÍODO 2023-2027

SEREMÓNIA TOMADA DE POSSE BA PRESIDENTE KONSELLU EZEKUTIVU INCT BA PERÍODO 2023-2027

Díli, 18 Abril 2022 – Institutu Nasionál Siênsia no Teknolojia (INCT, sigla iha Português) hala’o serimónia Tomada de Posse ba Prezidente Foun Konsellu Ezekutivu INCT, Dr. José Cornélio Guterres ba período 2023-2027, iha Salaun Tower-Fatuhada. Presidente Konsellu Ezekutivu INCT, Dr. José Cornélio Guterres iha nia intervensaun hatete ohin ita hala’o…

REUNIAUN EXTRAORDINÁRIA KONSELLU JERÁL HODI HILI PREZIDENTE FOUN INCT BA PERIODU 2023-2027

REUNIAUN EXTRAORDINÁRIA KONSELLU JERÁL HODI HILI PREZIDENTE FOUN INCT BA PERIODU 2023-2027

Díli, 20 Abril 2022 – Institutu Nasionál Siênsia no Teknolojia (INCT, sigla iha Português) hala’o reuniaun extraordinária Konsellu Jeral iha ambitu hodi halo Eleisaun Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT ba period 2023-2027. Reuniaun ne’e prezide hosi Prezidente Konsellu Jerál, Sua Excia. Ministru Ensinu Superior, Siênsia no Kultura (MESSK), Sr. Longuinhos dos…