ESTRUTURA MÁSIMU INCT SIMU AUDIÊNSIA HOSI EKIPA KOMISAUN ANTI-KORUPSAUN (KAK)

Díli, 1 Juñu 2022 – Estrutura INCT simu audiênsia hosi ekipa Komisaun Anti-Korupsaun (KAK) ho objetivu atu diskute área peskiza KAK nian no tau hamutuk ideia hodi identifika área estratejika ba peskiza refere. Enkontru ne’e prezide hosi Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT, Dr. José Cornélio Guterres, iha instalasaun INCT, Balide.

Iha intervensaun, Dr. José Cornélio Guterres, informa katak, ida ne’e enkontru ba daruak hodi ko’alia kona-ba peskiza sientífika iha área KAK nian no klaru katak, misaun prinsipal INCT nian mak halo no promove peskiza ho universidade sira, instituisaun Governu no individu sira. Nune’e rezultadu hosi investigasaun refere bele formula polítika ba instituisaun relevante sira no estadu.

Komisariu Adjuntu Prevensaun no Sensibilizasaun KAK, Sr. Luís de Oliveira Sampaio, agradese ba disponibilidade hatete, ekipa mai ho intuitu atu follow up ba diskusaun dahuluk hodi hetan ideia balun ba kooperasaun potensiál sira iha futuru, ligadu ho peskiza. Komisariu ne’e hatutan, KAK hanesan orgaun judisiál ida ne’ebé estabelese iha tinan 2010 ho misaun prinsipal rua mak hanesan investigasaun no servisu prevensaun no sensibilizasaun. Iha servisu prevensaun nian mak ami halo kontaktu ho entidade públiku sira hotu hodi tau hamutuk ideia, forsa, estratejia no kooperasaun iha área temátika rua ne’ebé mensionadu hodi halo peskiza.

Iha biban ne’ebé hanesan, Prezidente informa bolu atensaun atu prepara rekurusu umanu no orsamentu, tanba hosi sira, ita bele halo peskiza ida. No informa atu halo memorandu entendimentu ida entre instituisaun rua ne’e hodi identifika área prioritária peskiza nian.

Partisipa iha enkontru ne’e, I no II Vise-Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT, Dr. Valentim Ximenes no Dr. Augusto Soares, Sekretária Ezekutiva INCT, Dra. Maria Elsa D. Correia, Xefe Unidade Estudu Avaliasaun no Risku, Sr. Cirilo Haos Loca Abi no Xefe Unidade Kooperasaun, Sr. João Correia do Rosário.