INCT HAMUTUK HO ANAAA PARTISIPA AUDIÉNSIA PUBLIKA IHA HO KOMISAUN G IHA PARLAMENTU NASIONÁL

Díli, 21 Outubru 2021 – Institutu Nasionál Siênsia no Teknolojia (INCT, sigla iha Português) hamutuk ho Ajénsia Nasionál Akreditasaun Akadémika (ANAAA) partisipa audénsia públika iha Parlamentu Nasional ho Komisaun G, iha sala reuniaun Komisaun G.

Objetivu hosi Audénsia Públika ne’e hodi diskute no presta esklaresimentu kona-ba apresiasaun ba orsamentu Jeral Estadu 2022 nian ba komisaun G, ne’ebé trata asuntu Edukasaun, Juventude, Kutura no Sidadania.

Iha audénsia ne’e Presidente Konsellu Ezekutivu INCT, Dr. José Cornélio Guterres aprezenta Relatoriu Anual Atividade INCT 2021 nomòs aprezenta Planu Orsamentu INCT nian ba tinan 2022 ba Presidente komisaun deputadu Antonio Verdial de Sousa no nia membru sira.

Audiensia hetan mos partisipasaun hosi 2° Vise-Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT, Dr. Augusto Soares, Sekretária Ezekutiva INCT, Dra. Maria Elsa Diogo Correia, Xefe Divizaun Planeamentu no Tekniku Finansas.