ANUNSIU RESULTADU EXAME ESKRITA VAGA KONKURSU PÚBLIKU KARGU XEFIA INCT 2021

BAZEIA BA RESULTADU EXAME ESCRITA NEBE’E REALIZA IHA LORON SEGUNDA-FEIRA 14 FULAN JUNÑU TINAN 2021 MAKA INCT HAKARAK FO SAI ANUNSIU BA KONKORENTE SIRA KATAK, HUSI EXAME ESKRITA NEBE’E REALIZA LA IHA KANDIDATU IDA MAKA  ATINJI NOTAS MINIMA KA LA PRIENCHE  NOTAS TUIR  VALOR MINIMU.

MAKA NE’E DEIT BA ITA BOT SIRA NIA ATENSAUN NO PARTISIPASAUN AMI HATO’O OBRIGADA WAIN.

LINK.
RESULTADU EXAME ESCRITA