FAZE DAHULUK TESTE ESKRITA BA VAGA KARGU XEFIA

Díli, 14 Juñu 2021, Instituto Nasional Siensia no Teknologia (INCT), hala’o faze dahuluk ezame teste eskrita ba vaga kargu xefia (Xefe Departamentu) iha sala reuniaun INCT, Balide.

Antes hala’o ezame, hahu introdusaun badak husi Vise Presidente II Konsellu Ezekutivu INCT, hateten “ohin loron ita hala’o faze dahuluk ba teste eskrita ba vaga kargu xefia (Xefe Departamento). Ezame ida ne’e talves ita uza meius oinseluk tanba matéria ne’ebe mak ekipa júri prepara, sei hala’o ezame ho sistema via online (Google Form), katak ezame ne’ebe transparansia nomos kualidade, nune’e wainhira aplikantes sira halo remata ezame bele hare kedas sira nia rezultadu”.

Nune’e Vise-Prezidente hatutan tan ba aplikantes sira katak “hala’o ezame ho di’ak nune’e bele hetan rezultadu ne’ebe di’ak atu nune’e bele hamutuk ho INCT. Depois de hala’o remata izame ida ne’e, júri sira ho sasin husi Komisaun Funsaun Públiku sei sai testamunha ba ita bo’ot sira nia ezame ba ohin loron ida ne’e”.

Iha fatin hanesan Vise-Prezidente I Konsellu Ezekutivu INCT hanesan mos Presidente de Júri ba ezame eskrita ida ne’e hato’o mos esplikasaun tékniku konaba prosesu ezame via online ne’ebe uza Google Form ba aplikantes sira antes hahu ezame.

Ekipa Júri mak hanesan: Prezidente Júri, Dr. Afonso de Almeida, Vogal I Sr. Nelson Philomeno Rego De Jesus husi reprezentante Komisaun Funsaun Públiku no Vogal II Dra. Maria Elsa Diogo Correia, Sekretaria Ezekutiva INCT.