INCT REALIZA KONKURSU BA JOVENS INVESTIGADORES IHA ÁMBITO KOMEMORASAUN LORON MUNDIAL SIENSIA BA PAZ NO DEZENVOLVIMENTO

Dili, 02 Desembro 2020, Instituto Nasional Siensia no Teknologia (INCT) realiza konkursu ba Jovens Investigadores iha ambito Komemorasaun Loron Mundial Siensia ba Paz no Dezenvolvimentu. Konkursu ne’e halao iha salaun IAN MARTIN, INFORDEPE, Dili.

Objetivu husi Konkursu ba Jovens Investigadores ne’e atu promove no estimula interese jovens ba peskiza básika no aplikada iha Timor-Leste.

Konkursu ba Jovens Investigadores hahu ho diskursu dahuluk husi Presidente Konsellu Exekutivu INCT, Dr. José Cornélio Guterres.  Presidente INCT hateten katak atividade konkursu ne’e nudar programa xavi husi INCT, hanesan programa ida atu promove siensia no teknologia iha Timor-Leste. INCT nudar fumentador peskiza, atu bele halao peskiza ho objetivu atu fo solusaun ba problemas no apoio ba publikasoens nasional no internasional hodi lori Timor ba mundo liu husi siensia no teknologia.

Alende ne’e presidente konsellu Exekutivu INCT haktuir tan katak Konkursu ida ne’e atu motiva ita nia jovens peskizador sira, nune’e atu selesiona mos melhores jovens investigadores sira husi Ensino Superior publiku no privadu hodi forma investigadores sai hanesan investigadores exelente iha futuru. Nune’e mos ho meios ida ne’e, atu  promove no motiva jovens investigadores iha Timor-Leste, hodi konstrui kultura investigasaun no bele partisipa investigasaun iha area oin-oin iha dezenvolvimento siensia, teknologia no inovasaun, liu-liu bele kontribui ba dadus informasoens kredibel ba dezenvolvimento nasional iha Timor-Leste.

Iha diskursu daruak husi Presidente Komisaun ba Komemorasaun Loron Mundial Siensia ba Paz no Dezenvolvimento, Dr. Edmundo Viegas nia dehan katak Konkursu ba Jovens Investigadores ne’e la lao mesak maibe iventu  ida ne’e iha ambito Komemorasaun ba loron Nasional Ensino Superior no Dias Natalis UNTL ba dala rua nulu (20) nian nebe’e monu iha loron 17 Novembro 2020, Komemorasaun Loron Mundial Siensia ba Paz no Dezenvolvimento nebe’e monu iha 10 Novembro 2020, Komemora mos loron nasional kultura nian nebe monu iha 14 Outobro 2020 no ikus liu 1 de dezembro ita komemora loron nasimento ANAAA nian ba dala sanulu (10).

Ikus liu diskursu husi Secretario de Estado Arte e Cultura S.E. Teofilo Caldas no S. Excia kontinua hala’o abertura ba atividade konkursu refere. Iha konkursu ne’e S. Excia sublinha katak Konkursu ba Jovens Investigadores ne’e elementu importante ida husi mundo akadémiku. Investigasaun ne’e importante wainhira ita koalia konaba istoria hatudu ona katak setor sira hotu iha siensia ne’e, nia xavi maka investigasaun. INCT hamutuk ho institusaun ensino superior sira tantu privadu no publiku tenki halo kooperasaun nafatin  atu promove jovens investigadores sira, tamba jovens mak  importante ba futuru nasaun nian. Nune’e Secretario de Estado Arte e Cultura husu ba institusaun ensino superior publiku no privadu ba kontribui ba iha ita nia investigadores sira dezenvolve ba ita nia jovens sira hodi hasae sira nia kapasidade iha investigador, hodi sira bele sai investigador sira nebee iha kualifikadu.

Secretario de Estado Arte e Cultura haktuir tan katak nasaun ne’e labele mai konta istoria  deit maibe sei liu husi investigasaun ho faktus no dadus, metodologia no analiza ida klean para detekta lolos hodi transforma iha hakerek ou relatoriu no kontribui ba desenvolvimentu nasaun. S.Excia termina hodi hato’o katak investigasaun ne’e importante tebes.

Konkursu ba jovens investigadores loke ba publiku iha area lima (5) no Juri sira nebe’e avalia ba konkursu jovens investigadores ne’e maka hanesan: Saude: Dra. Ana Isabel de Fátima S. Soares no Dr. Valenti da Silva, Direito: Dr. Rosino da Cruz, Dr. Avelino Coelho, Ekonomia: Dr. Agusto da C. Soares, Dr. Estanislau de Sousa Saldanha, Dr. João Maria dos Reis C. Noronha, Agrikultura: Dr. Vicente de Paulo Correira, Dr. Domingos Caeresi Bendito B. Gomes, Dr. Edmundo Viegas no Edukasaun: Dra. Terezinha Soares, Dr. Manuel Brito, Dr. Samuel Venancio Freitas no Dr. Afonso de Almeida.

Konkursu ne’e halao durante loron rua partisipa maximu husi Membro Governo, Reitor Institusaun Ensino Superior Publik no Privadu, Painel Juri Doutoradus no Konkorente Jovens Investigadores sira.