Ekipa INCT inisia enkontru ho Director Regional no Representative UNESCO Jakarta iha Edificio Central Nasoens Unidas (UN), Cai-Coli, Dili, Timor-Leste.

Presidente Konsellu Ezecutivo, Dr. Jose Cornelio Guterres lidera direitamente ekipa INCT hodi hasoru malu ho Director UNESCO ho delegasaun hosi UNESCO office Jakarta.

Objetivu husi sorumutu ne’e hodi explora posibilidade atu inisia koperasaun entre INCT ho UNESCO no mos husu sira nia asistensia atu suporta hakerek Standard Operasional Prosedur (padraun) ba komite departamentu etika nian.

Delegasaun UNESCO kompostu hosi Prof. Dr. Shabhaz Khan, Diretor, Dr. Ai Sugiura, Espesialista Programa Formasaun no Capacity Building UNESCO ba Asia Pacific iha Jakarta. Enkontru refere fasilita husi Senhora Noella Poulson, Koordenador UNESCO Antena iha Dili, Timor-Leste.

Ekipa INCT iha enkontru ne’e kompostu hosi Dr. Jose Cornelio Guterres, Presidente Conselho Executivo, Dra. Jacinta Guterres, Chefe Departemento Etika no Sr. Paulo Henrique hosi Departemento Siensia Sociais no Humanidade. Sr. Hipolito Baptista, Ofisial Media mak halo kobertura no dokumentasaun ba sorumutu ne’e.