ASINA AKORDU ATRIBUISAUN SUBSIDIU BA PESKIZA SIENTIFIKU

Dili, 19 de Agusto de 2019

Iha dia 08 de Agusto de 2019, peskizadores sira hanesan manan nain ba selesaun final ba sira nia proposta peskiza, mai iha eskritoriu INCT hodi asina akordu atribuisaun subsidiu ba peskiza sientifíku.

Peskizadores sira nebe’e asina akordu atribuisaun
subsidiu ba peskiza sientifíku maka hanesan : Dr. Lucio Ximenes husi IOB, Sr. Julião da Costa Belo, husi ISC, Sr. Feliciano da Costa Correia, husi ISC, Sr. Leonardo Soares Belo, husi IPDC, Dr. Alexandre de Sousa Guterres, husi UNPAS, Dr. Juviano Xavier, husi IOB no Dr. Adolmando Amaral, husi UNPAZ. Asina akordu ida ne’e akompanha husi Presidente do Concelho do Executivo do INCT, Dr. José Cornelio Guterres no Vise Presidente do INCT, Dr. Afonso de Almeida.