INCT PARTISIPA IHA SORUMUTU MESSK

Dili, 15 de Agusto de 2019

Instituto Nacional de Ciências e Teknologia (INCT), Partisipa iha sorumutu Ministeiru Ensinu Superior, Ciencia no Kultura (MESSK). Iha sorumutu ne’e lidera husi Ministru Ensinu Superior, Ciência e Teknologia Sr. Lounginhos dos Santos no Secretariu Estadu Arte no Kultura (SEAK), Sr. Teofilio Caldas.

Objetivu husi sorumutu ne’e atu aprezenta kona-ba pontu situasaun prosesu ezekuasaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan 2019 no prioridade sira ba tinan 2020. Iha sorumutu ne’e partisipa husi institusaun nebe’e sai hanesan parte husi Administrasaun Indireta mak hanesan : INCT, UNESCO-TL, UNTL, ANNAA no IPB.