INCT HALA’O SORUMUTU HO MENTOR NO INVESTIGADOR

Díli, 9 Dezembru 2021 – Instituto Nasionál Siênsia no Teknolojia (Sigla iha Portuges), hala’o sorumutu ho investigador no mentor Peskiza Sientífika Tinan Fiskal 2021, iha sala enkontru INCT, Balide.

Objetivu hosi enkontru atu halo aprezentasaun Investigasaun Sientífika Tinan Fiskal 2021 mai iha INCT. Atrav’es hosi apresentasaun ne’e, hodi hare kona-ba konteúdu Investigasaun Sientífika ein termus analiza no diskusaun nomós elabora rezultadu peskiza tuir guiaun/matadalan ne’ebé Institutu estabelese ona.

Prezidenti Konsellu Ezekutivu INCT, Dr. José Cornélio Guterres iha ninia intervensaun refere, ita nia enkontru ho mentor ne’e esensial tebes tanba sira iha esperiénsia kona-ba elaborasaun estrutura peskiza no publikasaun, ho nune’e bele dezenvolve no posibilita rezultadu ne’eb’e di’ak mai INCT. Ho nune’e Prezidente apela no ejije katak, antes atu submete relaóriu final tenke iha asinatura hosi mentor sira.

Iha tinan ida ne’e, sei entrega dokumentu nesesariu sira mai INCT hanesan relatóriu Orsamentu no Sientífiku. Agora daudaun INCT simu ona relatóriu balun maibé presiza hadi’a tuir giaun ne’eb’e disponibiliza hosi INCT ho ninia ligasaun ho orsamentu ne’eb’e ezekuta ona. Prezidente apela mos katak, atu buka dalan hodi publika iha jornal nasionál hanesan meiu ida hodi enkoraja ita ninia investigador sira.

Reuniaun ne’ebé hala’o loron rua (2) ne’e partisipa hosi investigador ne’ebé hala’o peskiza iha área Agrikultura, Ekonomia, Edukasaun no Sosial, Mentor sira, dirijenti no Tékniku INCT rasik.