PREZIDENTI KONSELLU EZEKUTIVU INCT HO EKIPA HALA’O PESKIZA KONABA KAZU SUISIDIU

Díli, 26 Agustu 2021 – Prezidenti Konsellu Ezekutivu Institutu Nasional Siênsia no Teknolojia (INCT, sigla iha Português) Dr. José Cornelio Guterres hamutuk ho ekipa halo peskiza konaba ba kazu suisidiu iha Suku Matai, Postu Administrativu Maukatar, Munisipiu Kovalima/Suai.

Objetivu husi peskiza ne’e atu indentifika fator ne’ebe halo ema balun sei iha hanoin atu hakotu sira nia vida. Prezidenti Konsellu Ezekutivu INCT, Dr. José Cornélio Guterres, buka atu deskobre, ema balun ne’ebe iha problema, nomeadamente Sr. Crizodio Amaral, ema ne’ebe hanoin atu hakotu nia vida no Sra. Lucia de Jesus fen husi laen ne’ebe oho a’an, ne’e hanesan matadalan hodi permite fó resposta ba situasaun ne’e.

Iha entrevista ne’e, aplika parâmetru sientífiku lubun ida hodi determina posivel kauza husi suisídiu no orijen husi pensamentu suisida ne’ebe sei kontinua sai problema ba sidadaun iha rejiaun refere. Tuir traballu ne’ebe dezenvolve ona, INCT sei aprezenta ba Governu rezultadu husi investigasaun, espesialmente entidade kompetente sira.