Anunsio Resultado Tenderizasaun no Retenderizasaun Bens no Servisu

Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT) liu husi Sekretariado, hakarak informa ba publiko konaba resultado tenderizasaun ba akizisaun Bens e Servisus nebe’e halao tia ona iha loron 17- 19 de maio 2021 maka hanesan tuir mai ne’e:

1. Resultado Tenderizasaun

No Deskrisaun Item ba Projeto Fatin Operasional Observasaun
1 Fornesementu Materiais Escritorio / Office Stationery Supply Sun Timor Unip.Lda Manan Nain
2 Manutensaun AC Osmenio Unip.Lda Manan Nain

2. Re-Tenderizasaun

No Deskrisaun Item ba Projeto RFQ Fatin Operasional Observasaun
1 Manutensaun Motor 07/INCT/21/Q Díli Re-tender
2 Fornesimentu Materiais Operasionais 11/INCT/21/Q Díli Re-tender

Kompanhia nebe’e maka iha interese bele mai foti fali dokumentos RFQ iha Secretariado Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT) iha edifisio Infordepe, nia kotuk, iha loron:

  1. Data foti dokumentos: 09 até 16 de Junho de 2021
  2. Data hatama dokumentus: 17 junho 2021, Horas: 08.00-11.00 no 14.00-15.30 (Dokumentos Tengki Moris no Legalizado)
  3. Kusto Kada dokumentos US$ 5,00 (Dóllar Lima Americano) selu liu husi Banko Sentral
  4. Dokumentos nebe’e hatama liu tempo ne’ebé termina iha leten sei la konsidera.

Díli, 07 de junho de 2021