REZULTADU EXAME ESRITA BA VAGA TEKNIKU APOIU ADMINISTRATIVU

Informa ba kandidatos nebe tuir exame eskrita ba vaga tekniko Apoio Administrativo katak RESULTADU EXANE ESKRITA publika ona iha kuadru avizu iha eskritoriu INCT Rua Balide, Dili, bele mos hare iha LINK. Husu ba kandidatus APROVADOS atu mai tuir EXAME ORAL iha:

Loron    : 31 de Maio de 2021

Horas    : Tuku 15-00 too remata

Fatin      : Sala Enkontro INCT, Balide.

Husu ba maluk kandidatus aprovados sira atu marka presensa iha INCT 15 minutus molok hahu exame oral no husu atu nafatin kumpri regras protokolo konaba medidas Prevensaun pandemia COVID-19 nebe publika husi WHO no Ministeriu Saude Timor-Leste.

EKIPA INCT

LINK.
Orario