Resultadu Selesaun Dokumentu Vaga Tékniku Espesializadu iha Área Finansas no Tékniku Apoiu Administrativu

RESULTADU SELESAUN DOKUMENTU VAGA TÉKNIKU APOIU ADMINISTRASUN NO TEKNIKU ESPESIALIZADA ÁREA FINANSAS INCT BA TINAN FISKAL 2021

lnstitutu Nasional Siênsia no Teknolojia (INCT) liu husi biban ida ne’e hakarak informa ba kandidatu sira nebe’e Passa ona iha selesaun dokumentu ba Vaga rua nebe’e mensiona iha leten atu bele mai partisipa iha Exame escrita nebe’e sei realiza iha;

Loron                    : Sexta-feira

Data                       : 14 fulan Maiu Tinan 2021

Horas                    : 09h-10h00 – 14h-15h00

Fatin                      : Salão lan Martin – lnfordepe Dili-Balide

Lista Kandidatu admitidu /pasa no horariu Exame Escrita bele mai hare iha kuadru avisu INCT no mos bele asessu (hetan ) iha LINK Website ida ne’e no facebook INCT. Ba atesnasaun no kolaborasaun hato’o obrigada wain

Dili, 07 Maiu 2021

LINK.
RESULTADU SELESAUN DOKUMENTU VAGA TÉKNIKU ESPESIALIZADU IHA ÁREA FINANSAS NO TÉKNIKU APOIO ADMINISTRATIVU