INCT PARTISIPA IHA SORUMUTU KOMEMORASAUN LORON NASIONAL ENSINO SUPERIOR E KULTURA

Dili, 16 Setembro 2020, Instituto Nasional Siensia no Teknologia (INCT), liu husi Vise Presidente, Dr. Afonso de Almeida no Chefe Departamento Etika, Dra. Jacinta dos Santos Guterres, partisipa iha enkontru ba komemorasaun loron Nasional Ensino Superior e Kultura, Aniversariu Ajensia Nasional ba Avaliasaun no Akreditasaun Akademika (ANAAA), tinan 20 Aniversario UNTL no Loron Mundial Siensia ba Paz no Dezenvolvimento iha salaun enkontru Ministeiro Ensino Superior, Siensia no Kultura (MESSK). Iha sorumtu ne’e lidera husi Presidente Komissaun Organizadora Dr. Edmundo Viegas.Objetivu husi sorumutu ne’e atu divulga nota konseptual ba selebrasaun loron Nasional Ensino Superior no loron Mundial Siensia ba magnifiku reitor sira.Atividade hirak ne’e sei realiza iha fulan Outubro, Novembro no Dezembro mak hanesan Talk Show, Konkursu ba Jovens Investigadores, Diskursu Publiku, Expozisaun, Misa Seremonia 20 Anos Aniversariu UNTL, Limpeza Jeral, Akampamento no Seminario Internasional. Atividade hirak nebe’e mensiona ona, INCT mak sei toma responsabilidade kona ba Konkursu Jovens Investigadores nomos Talk Show. Nune’e iha sorumutu refere Vise Presidente INCT, Dr. Afonso de Almeida aprezenta moa kona ba atividade Konkursu ba Jovens Investigadores.Iha enkontru ne’e partisipa maximu husi magnifiku reitores sira husi institusaun Ensino Superior, publika no privada, Unesco-UN, INCT, ANAAA, FDCH, IPB, SEAC no MESCC.